Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mąkoszycach

„…uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim. 
Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienia pokoju”
Jan Paweł II

Głównym założeniem  projektu edukacyjnego  było utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę, dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć.
Cele szczegółowe projektu: 
✓ utrwalanie nabytej wiedzy z języka polskiego oraz historii poprzez zabawę, 
✓ wspomaganie rozwoju dzieci, 
✓ odkrywanie dziecięcych talentów, 
✓ integracja zespołu klasowego, 
✓ rozwijanie wiary we własne możliwości, 
✓ rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych, 
✓ wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela oraz ucznia, 
✓ integracja środowiska pedagogicznego realizującego projekt,
 ✓ promocja placówek biorących udział w projekcie w środowisku lokalnym oraz na terenie całej Polski.