^Powrót na górę

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   

   
   
   
   
   

  Rekrutacja do przedszkola 2020

  Rekrutacja do klasy pierwszej 2020

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów

  Informacja dla rodziców

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Mąkoszycach informuje o zmianie kursu

  autobusów od 7 października 2019r.

   
  Szczegóły w załączniku:

  Czas trwania lekcji

  1.  7:40 - 8:25

  2.  8:35 - 9:20

  3.  9:30 - 10:15

  4.  10:25 - 11:10

  5.  11:35 - 12:20

  6. 12:30 - 13:15

  7. 13:25 - 14:10

  8. 14:15 - 15:00

O

g

ł

o

s

z

e

n

i

a

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju dotyczącą COVID - 19, rozdanie świadectw promocyjnych przez wychowawców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mąkoszycach odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r.  o ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

 

Harmonogram

1. Uczniowie klas I – III, rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo       (uczeń + rodzic), w godzinach 9:00 – 10:30.

2. Uczniowie klasy IV, Va, Vb wyróżnieni (świadectwo z czerwonym paskiem), rozdanie świadectw na sali gimnastycznej  (uczeń + rodzic), w godzinach 9:00 - 10:30.

3. Pozostali uczniowie klasy IV, Va, Vb,rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo (uczeń + rodzic), w godzinach 10:30 – 11:30.

4. Uczniowie klasy VI, VII wyróżnieni (świadectwo z czerwonym paskiem), rozdanie świadectw na sali gimnastycznej (uczeń + rodzic), w godzinach 11:00– 12:00.

5. Pozostali uczniowie klasy VI, VII,rozdanie świadectw w klasach, wejście do klasy pojedynczo (uczeń + rodzic), w godzinach 12:00 – 13:00.

6. Uczniowie klasy VIII, uroczyste wręczenie  świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się 25 czerwca 2020r. o godzinie 17:00 na sali gimnastycznej.

 

Ze względu na stan epidemii, każdy uczeń oraz rodzic powinni posiadać maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos. Obowiązuje także zasada bezpiecznego dystansu.

 

Odbiór świadectwa w dniu 26 czerwca nie jest obowiązkowy.

Świadectwo będzie można odebrać także w sekretariacie szkoły w dniach

27.06 – 31.06.2020 r. oraz w dniach  20.08 – 01.09.2020 r.

 

 

                                                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                                       Krystyna Ślusarek

 

 

Dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.      

Natomiast w dniach w 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.

Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

 

        W związku z pandemią Covid-19 zwroty podręczników i książek z biblioteki szkolnej będą odbywać się wyłącznie w szkole w wyznaczonym terminie i zgodnie z procedurami sanitarnymi, obowiązującymi na terenie szkoły.

 

        Zwroty powinny być odpowiednio przygotowane: każdy podręcznik musi zostać podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia, a w książce z biblioteki musi znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem czytelnika (osoby wypożyczającej).

 

 

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

I KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Nr

Klasa

Dzień tygodnia

Data

Godzina

 

1.

I

piątek

12.06.2020r.

13:00 – 15:00

 

2.

II

środa

10.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

3.

III

poniedziałek

08.06.2020r.

13:00 – 15:00

 

4.

IV

poniedziałek

22.06.2020r.

11:00 – 12:00

 

5.

VA

wtorek

23.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

6.

VB

środa

24.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

7.

VI

czwartek

25.06.2020r.

11:00 – 13:00

 

8.

VII

poniedziałek

22.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

9.

VIII

piątek

19.06.2020r.

12:00 – 14:00

 

 

Prosimy o terminowe oddawanie podręczników i książek, zgodnie z powyższym harmonogramem.

 

 

Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2020r.

 

 1.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny    pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2)    wychodzi do toalety
  3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 13.  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1)    zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  2)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3)    niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
 14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 15. Zdający po egzaminie zobowiązani są do unikania spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, wrażeniami po egzaminie mogą podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do upływu czasu egzaminu.

 

 

Czytaj więcej: Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

 

    W dniu 12 maja pięciu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanej przez OLIMPUS. Olimpiada polegała na rozwiązaniu testu online o życiu i posłudze Jana Pawła II. Pytania były trudne, a czasu tylko 30 minut. Nasi uczniowie poradzili sobie z tym, choć uczestników olimpiady było wielu.

Czytaj więcej: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

DMC Firewall is a Joomla Security extension!